Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-01-30

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór prowadzącego posiedzenie.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Przedstawienie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na rok 2019.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2019;
2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Werbkowice na rok 2019;
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019;
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;
5) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu;
6) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Werbkowice;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2019 roku;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu;
9) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r.;
10) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.