Zaproszenie na sesję III/2018 Rady Gminy Werbkowice - 2018-11-29

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III (budżetową) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
a) w razie zgłoszenia zmian – głosowanie za zgłoszonym wnioskiem w sprawie zmiany w porządku obrad
b) przegłosowanie całego porządku obrad
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami, w tym z wykonania uchwał z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019:
1) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu gminy na rok 2019;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
a) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
b) w sprawie możliwości sfinansowania deficytu;
c) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
3) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej;
4) dyskusja.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
1) uchwała Nr III/7/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019;
3) uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2019 r.
4) uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2018;
5) uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
6) uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy – Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach oraz sposobu i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu;
7) uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie;
8) uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
9) uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Werbkowice – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”;
10) uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
7. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.