Zaproszenie na sesję II/2018 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2018-11-29

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II sesję nadzwyczajną Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Dyskusja i rozpatrzenie projektów uchwał:
1) uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice.
2) uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Werbkowice, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
3) uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji.
4) uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Werbkowice.
5. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.