Projekt „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” realizowany przez Gminę Werbkowice w ramach działania 4.1. „Wsparcie wykorzystania OZE” osi priorytetowej 4. „Energia przyjazna środowisku” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20160531efrr


20160209ozeWójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.