20160209ozeWójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór wniosków dla właścicieli budynków mieszkalnych zainteresowanych montażem instalacji solarnych w gospodarstwach indywidualnych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” planowanego do realizacji przez Gminę Werbkowice w latach 2016 –2018.

Instalacje solarne: służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Zakłada się, że ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/dobę o temperaturze min. 50 stopni C. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej wewnętrznej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

W związku z powyższym od dnia 3 lutego 2016 r. udostępniony będzie Regulamin, wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z ankietami doboru instalacji solarnej, wzór pełnomocnictwa. Dokumenty te należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokoje nr 9, 12, 14) - w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2016 r.

Regulamin, deklarację z ankietą można będzie pobrać w Urzędzie Gminy w pokojach nr 9, 12, 14 lub z naszej strony internetowej www.werbkowice.pl.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia.  

Po zebraniu ankiet przeprowadzimy weryfikację zgłoszeń i wizję w budynkach. Zgłosi się do Państwa upoważniony przedstawiciel Urzędu Gminy. Informujemy, że osoba ta:
- nie pobiera żadnych opłat za przeprowadzane inwentaryzacje,
- nie daje do podpisu żadnych umów, jedynym dokumentem do podpisu jest protokół uzgodnień sporządzony przez osobę wykonująca inwentaryzację,
- pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 20:00,
- posiada upoważnienie Wójta Gminy Werbkowice.

Prosimy o umożliwienie dojścia i obejrzenia kotłowni oraz miejsca na montaż paneli.

ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA. KOSZT FINANSOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE UZALEŻNIONY BĘDZIE OD POZIOMU DOFINANSOWANIA projektu oraz  RODZAJU i mocy instalacji.

Pliki do ściągnięcia:

Regulamin naboru wniosków

Deklaracja udziału w projekcie

Zał. nr 1 do deklaracji udziału w projekcie - ankieta

Tabela 1 szacunkowe koszty kolektorów słonecznych

Pełnomocnictwo wzór