Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 - konsultacje

Jednostka projektowa ZDI Sp. z o.o. działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Oddziałem w Lublinie informuje o prowadzonych działaniach informacyjnych na etapie opracowywanej dokumentacji projektowej.

Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2” w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

POSTANOWIENIE NR 156/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 7 grudnia 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 156/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 7 grudnia 2020 r. o zawieszeniu glosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Werbkowice przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 142/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 23 października 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Werbkowice przed upływem kadencj