Gospodarka odpadami od 1 stycznia 2021

Uprzejmie informuje się mieszkańców, że warunki odbioru odpadów z naszych posesji w roku 2021 nie uległy większym zmianom. Nadal na terenie gminy obowiązuje system odbioru odpadów mieszany pojemnikowo – workowy, z podziałem na 5 frakcji: papier (worek niebieski), tworzywa sztuczne, metale i wielomateriałowe (worek żółty), szkło (worek zielony), bioodpady (worek brązowy), niesegregowane zmieszane odpady komunalne ( pojemnik czarny, grafitowy).

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Ogłoszenie w związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych

W związku z planowaną budową masztów telekomunikacyjnych przez Hrubieszowską Telewizję Kablową Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 20/4, 01-496 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1. pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie hrubieszowskim”, informuję o możliwości zgłaszania uwag/wniosków do ww. zamierzenia.

HARMONOGRAM wywozu odpadów komunalnych w 2021 roku

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2021. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Wójt Gminy Werbkowice podaje do publicznej wiadomości, że w drodze ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych dotację otrzymało: