Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów.

Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku huraganu w m. Turkowice.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Werbkowice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu i z tego tytułu strat w gospodarstwach rolnych właściciele gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków zgłaszają straty do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń.