Przekazanie samochodu strażackiego OSP Werbkowice

W dniu 15 grudnia 2019 r. w Werbkowicach odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werbkowicach.

Punkty zbierania odpadów z działalności rolniczej

W związku z nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579), zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9F cyt. ustawy, Gmina Werbkowice informuje o adresach punków zbierania odpadów folii, worków typu big-bag, sznurka oraz opon rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych.

Przekazanie zestawu pneumatycznego

W dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 9:30 w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie odbyło się przekazanie zestawu pneumatycznego, zakupionego dla Gminy Werbkowice w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Przekazany zestaw pneumatyczny przeznaczony został dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werbkowicach.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu, w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Nabór uczestników do „Klubu Senior+”

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór uczestników do „Klubu Senior+”.