Gospodarka odpadami od 1 stycznia 2021

Uprzejmie informuje się mieszkańców, że warunki odbioru odpadów z naszych posesji w roku 2021 nie uległy większym zmianom. Nadal na terenie gminy obowiązuje system odbioru odpadów mieszany pojemnikowo – workowy, z podziałem na 5 frakcji: papier (worek niebieski), tworzywa sztuczne, metale i wielomateriałowe (worek żółty), szkło (worek zielony), bioodpady (worek brązowy), niesegregowane zmieszane odpady komunalne ( pojemnik czarny, grafitowy).


Odbiór odpadów odbywać się będzie w terminach wskazanych w harmonogramie. Worki do segregacji odpadów zostały Państwu dostarczone w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., w dniach 11.12-18.12.2020 r. przy grudniowym odbiorze odpadów. Wszystkie osoby, którym brakuje worków do segregacji, w każdej ilości mogą je odebrać w Urzędzie Gminy w Werbkowicach, gdzie podmiot odbierający odpady regularnie dostarcza worki jako uzupełnienie dla osób, które w danym okresie mają więcej odpadów do segregacji.
Jednocześnie informuję, że z dniem 1 stycznia 2021 r obowiązują nowe uchwały, które zostały dostosowane do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ustawy z 2019 r. wprowadziła obowiązkową segregację odpadów komunalnych dla wszystkich. W związku z zmianami ustawowymi Rada Gminy przyjęła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach oraz uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zamian za pobieraną opłatę. Z treścią powyższych uchwał można zapoznać się na ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl w zakładce prawo lokalne.
Zmianie uległy godziny otwarcia PSZOK w Hostynnem i Sahryniu. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyć usługi odbierania odpadów od wtorku do soboty w godzinach od 12.00do 18.00 w okresie od kwietnia do października i w godzinach od 12.00 do16.00 w okresie od listopada do marca.
W uchwale także znajdują się uregulowania dotyczące niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w terminie do 7dni po zaistnieniu nieprawidłowości,w następujący sposób:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Werbkowice w godzinach pracy Urzędu ustnie do protokołu;
2) pisemnie na adres Urzędu Gminy Werbkowice;
3)za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Urzędem Gminy Werbkowice pod nr tel. 846572080 .