Ogłoszenie Starosty Hrubieszowskiego

Starosta Hrubieszowski informuje, że w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r., w godzinachod 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

 

0139 Podhorce, 0161 Peresołowice, 0162 Dobromierzyce, 0163 Hostynne Kolonia, 0164 Hostynne, 0165 Łotów, 0166 Wilków, 0168 Konopne, 0169 Kotorów, 1681 Kotorów IUNG, 0170 Malice, 0171 Łysa Góra, 0172 Strzyżowiec, 0173 Terebiniec, 0174 Terebiń, 0186 Wronowice, 0187 Turkowice, 0188 Sahryń Kolonia, 0189 Sahryń, 0190 Sahryń PGR, 0191 Zagajnik Kolonia, 0192 Adelina, 0275 Honiatycze Kolonia, 0276 Honiatycze, 0277 Honiatyczki, jednostki ewidencyjnej Werbkowice.

 

GKK.661-2.26.2020

Hrubieszów, dnia 12 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)
Starosta Hrubieszowski
Informuje, że w terminie od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r., w godzinach
od 800 do 1500 w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1,
w pokoju nr 8 nastąpi wyłożenie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych 0139 Podhorce, 0161 Peresołowice, 0162 Dobromierzyce, 0163 Hostynne Kolonia, 0164 Hostynne, 0165 Łotów, 0166 Wilków, 0168 Konopne, 0169 Kotorów, 1681 Kotorów IUNG, 0170 Malice, 0171 Łysa Góra, 0172 Strzyżowiec, 0173 Terebiniec, 0174 Terebiń, 0186 Wronowice, 0187 Turkowice, 0188 Sahryń Kolonia, 0189 Sahryń, 0190 Sahryń PGR, 0191 Zagajnik Kolonia, 0192 Adelina, 0275 Honiatycze Kolonia, 0276 Honiatycze, 0277 Honiatyczki, jednostki ewidencyjnej Werbkowice.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt. 2 w/w ustawy, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych
z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie terminu wyłożenia, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłosi
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Hrubieszowski będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postepowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego informacji
o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, będą traktowane jak wnioski
o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Z up. Starosty
Wicestarosta
MAREK KATA