Zaproszenie do konsultacji

Wójt Gminy Werbkowice zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy gminy Werbkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Werbkowice na temat ww. Programu, który stanowi podstawowy dokument regulujący współpracę między samorządem a sektorem społecznym. Dokument w formie elektronicznej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.werbkowice.pl, na stronie Urzędu Gminy Werbkowice www.werbkowice.pl oraz w formie papierowej na stanowisku ds. oświaty, kultury i sportu. Konsultacje potrwają od dnia 5 października do dnia 16 października 2020 r.

Swoje uwagi i opinie do Programu organizacje mogą składać do dnia 16 października br. w formie pisemnej na specjalnym formularzu dostępnym w takich formach jak projekt programu, przesyłając je na adres: Urząd Gminy Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice w godzinach pracy Urzędu (w przypadku uwag i opinii wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu). Protokół zawierający wyniki konsultacji podany zostanie do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia ich zakończenia, przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Werbkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Werbkowice.
Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XLVI/337/2010 Rady Gminy Werbkowice z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Poniżej umieszczony został projekt programu oraz formularz konsultacji.
 
Werbkowice dnia 05.10.2020 r.
 
Wójt
/-/ Agnieszka Skubis-Rafalska