Przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew na pniu z gatunku topola w m. Gozdów

Gmina Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów.

 

 

1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drzew 2 szt. na pniu z dz. ozn. Nr 634/7 w m. Gozdów (boisko szkolne) o następujących wymiarach:

 

Nr drzewa

Gatunek drzewa

Obwód

Termin usunięcia drzew

Cena wywoławcza

1

Topola

450

do dnia 15 listopada 2020

200,00 zł

3

Topola

320

do dnia 15 listopada 2020

200,00 zł

 

2. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1) imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres , e-mail.

2) oferowaną cenę nie niszą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

3) oświadczenie oferenta, że:

  • zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

  • w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zapłaty zadeklarowanej ceny, również do opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem drzew, w tym w tym podatków.

 

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu prac usunięcia drzew zobowiązany jest do przetransportowania drewna na własny plac składowy.

 

4. Cena wywoławcza jednego drzewa wynosi 200,00 (słownie: dwieście złotych). Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

5. Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

7. Oferty należy składać na druku oferty (wzór w załączeniu ).

 

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta-zakup drzewa na pniu – Gmina Werbkowice” w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1,

w terminie do dnia 30 września 2020 do godz. 10.00 . Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty.

 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.

 

10. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno drzewa na pniu.

 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2020 o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, pok. Nr 6.

 

12. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

13. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.

 

14. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

 

15. Termin usunięcie drzew – do dnia 15 listopada 2020 r.

 

16. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili uprzątnięcia drzew.


17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzewa objętego kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

 

18. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:

  1. zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,

  2. wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

  3. Uprzątniecie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew, gałęzi).

19. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży.

 

20. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

21. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.

 

22. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu kwoty za drzewa przed dokonaniem wycinki.

 

23. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

 

24. Wszelkich wyjaśnień udziela: Beata Stempień-Weremczuk w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pok. Nr 6, tel. 84 6572080 wew. 46 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – do 15.30.

 

 

 

Wójt Gminy Werbkowice

 

Agnieszka Skubis-Rafalska

Gmina Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzewa na pniu w m. Gozdów

1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:
Sprzedaż drzew 2 szt. na pniu z dz. ozn. Nr 634/7 w m. Gozdów (boisko szkolne) o następujących wymiarach:

Nr drzewa
Gatunek drzewa
Obwód
Termin usunięcia drzew
Cena wywoławcza
1
Topola
450
do dnia 15 listopada 2020
200,00 zł
3
Topola
320
do dnia 15 listopada 2020
200,00 zł

2. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres , e-mail.
2) oferowaną cenę nie niszą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.
3) oświadczenie oferenta, że:
• zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
• w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zapłaty zadeklarowanej ceny, również do opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem drzew, w tym w tym podatków.

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu prac usunięcia drzew zobowiązany jest do przetransportowania drewna na własny plac składowy.

4. Cena wywoławcza jednego drzewa wynosi 200,00 (słownie: dwieście złotych). Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

5. Przetarg jest ważny, chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

7. Oferty należy składać na druku oferty (wzór w załączeniu ).

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta-zakup drzewa na pniu – Gmina Werbkowice” w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1,
w terminie do dnia 30 września 2020 do godz. 10.00 . Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty.

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.

10. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za kupno drzewa na pniu.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2020 o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, pok. Nr 6.

12. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.

14. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

15. Termin usunięcie drzew – do dnia 15 listopada 2020 r.

16. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili uprzątnięcia drzew.

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzewa objętego kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

18. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:
1) zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,
2) wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,
3) Uprzątniecie terenu w obrębie wycinanych drzew ( w tym ściętych drzew, gałęzi).

19. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży.

20. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

21. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.

22. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu kwoty za drzewa przed dokonaniem wycinki.

23. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

24. Wszelkich wyjaśnień udziela: Beata Stempień-Weremczuk w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pok. Nr 6, tel. 84 6572080 wew. 46 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – do 15.30.

 

Wójt Gminy Werbkowice

Agnieszka Skubis-Rafalska