Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Werbkowice, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie


• od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * liczba ha użytków rolnych.
Dla rolników posiadających bydło będzie dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą Dużą Jednostkę Przeliczeniową.
(informację o liczbie Dużych Jednostek Przeliczeniowych bydła w gospodarstwie można uzyskać w ARiMR)

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie
1-30 października 2020 r.

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Werbkowice w zakładce Mieszkaniec / Formularze, wzory wniosków / Referat Finansowy / Pobierz wnioski lub w Urzędzie Gminy Werbkowice.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu 84 6572080 w. 41.

W związku z koronawirusem przyjmowane będą wnioski w pełni wypełnione z kompletem załączników.