Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Wójt Gminny Werbkowice informuje, że w dniach od 21 lipca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. rolnicy, którzy złożyli wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Werbkowice, pok. nr 6 w celu podpisania i odebrania protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Z uwagi na konieczność terminowego przekazania protokołów do Lubelskiego Urzędu

Wojewódzkiego prosimy o odbiór protokołów w podanym terminie.
Wójt Gminy Werbkowice.