Drugi przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych  Turkowice

Gmina Werbkowice z siedziba w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew powalonych w wyniku huraganu w m. Turkowice.

 

1. Charakterystyka przedmiotu przetargu:

Sprzedaż drzew z dz. ozn. Nr 557/3 w m. Turkowice (boisko szkolne za budynkiem po byłej szkole podstawowej w Turkowicach w niżej wymienionych ilościach i o następujących wymiarach:

 

Nr drzewa

Gatunek drzewa

Obwód

Cena wywoławcza

1

Dąb szypułkowy

300

380,00 zł

4

Dąb szypułkowy

260

380,00 zł

5

Dąb szypułkowy

242

380,00 zł

 

2. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

1) imię i nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu komórkowego, adres , e-mail.

2) oferowaną cenę nie niszą niż cena wywoławcza i warunki jej zapłaty.

3) oświadczenie oferenta, że:

  • zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu

  • w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do zapłaty zadeklarowanej ceny, również do opłacenia wszystkich kosztów związanych z zakupem drzewa.

 

3. Wybrany Oferent zobowiązany jest na własny koszt uprzątnąć zakupione drzewo i po przeprowadzeniu prac zobowiązany jest do przetransportowania drewna na własny plac składowy.

 

4. Cena wywoławcza jednego drzewa wynosi 380,00 (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych). Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

5. Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

6. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, każdy z oferentów może złożyć ofertę na dowolną ilość drzew.

 

7. Oferty należy składać na druku oferty (wzór w załączeniu ).

 

8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta-zakup drzewa- Turkowice – Gmina Werbkowice” w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1,

w terminie do dnia 2 lipca 2020 do godz. 10.00 .

 

9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania oferenta.

 

10. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto za drzewo.

 

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.07.2020 o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, pok. Nr 6.

 

12. Termin związania z ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

13. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu przetargu drogą elektroniczną mailową lub faksem.

 

14. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie – niezwłocznie od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

 

16. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili uprzątnięcia drzew.


17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzewa objętego kontraktem.

 

18. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drzewa ponosi Kupujący, w tym:

  1. zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas uprzątnięcia drzew i uprzątnięcia gałęzi,

  2. wypłata odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,

  3. Uprzątniecie terenu w obrębie usuwanych drzew ( w tym ściętych drzew, gałęzi).

     

19. Zaleca się aby oferenci przed złożeniem oferty dokonali oględzin przedmiotu sprzedaży.

 

20. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

21. Ogłaszający uzna za nieważne oferty niespełniające warunków ogłoszenia.

 

22. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty sprzedającemu kwoty za drzewa przed dokonaniem uprzątnięcia zakupionego drzewa.

 

23. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

 

24. Wszelkich wyjaśnień udziela: Beata Stempień-Weremczuk w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice, pok. Nr 6, tel. 84 6572080 wew. 46 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – do 15.30.

 

 

 

Wójt Gminy Werbkowice

 

Agnieszka Skubis-Rafalska