Spotkanie w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie dla potencjalnych beneficjentów w ramach Działania 4.2 Produkcja Energii z OZE w przedsiębiorstwach , które odbędzie się 11 LUTEGO 2020 r. Po raz kolejny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na:

• Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji,
• Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci),
• Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej naduże odległości,
• Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

• zgodnie z programami pomocy publicznej

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

• dla przedsiębiorstw z sektora MŚP 2 500 000,00 PLN
• dla spółek prawa handlowego 3 000 000,00 PLN

Dokumentacja konkursowa do opisanego Działania znajduje się na stronie internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/4-2-produkcja-energii-z-oze-w-przedsiebiorstwach-1/

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD 13.01.2020 R. – 28.02.2020 R.
DO GODZINY 15:00:00

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie daje to Działanie!

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW na spotkanie prowadzona jest poprzez stronę
internetową: https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/83

Termin spotkania: 11 LUTEGO (WTOREK)

Miejsce spotkania: LUBLIN, Informacje dotyczące miejsca spotkania, zostaną przesłane drogą mailową osobom zakwalifikowanym, W PIĄTEK 7 LUTEGO 2020 R.

Godziny spotkania: 10.00-13.00

SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. LAWP w Lublinie nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie informacyjne. Liczba uczestników ograniczona.

[1] https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/83