Susza 2019 – informacja dla rolników

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski – w tym gm. Werbkowice.

Wśród upraw:kukurydza na ziarno, kukurydza na nasiona, krzewy owocowe, rośliny strączkowe [rosnących tylko na I i II kategorii gleby wg IUNG – gleby bardzo lekkie i lekkie – silnie podatne na suszę] istnieje możliwość zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Lubelskiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 188 z dnia 16 lipca 2018 r. do szacowania strat  zgodnie ze złożonymi wnioskami.

 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice lub w pokoju nr 6 pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (określonych wyżej).

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub   ze strony internetowej UG lub LUW)  w terminie do 30 sierpnia 2019 r. ( do godz. 15.30 ) Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność, a rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 20 maja 2019 r.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)

Dokumenty do pobrania:

oświadczenie o stratach w uprawach        

oświadczenie o stratach w sadach i plantacjach wieloletnich

oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski – w tym gm. Werbkowice wśród upraw:kukurydza na ziarno, kukurydza na nasiona, krzewy owocowe, rośliny strączkowe [rosnących tylko na I i II kategorii gleby wg IUNG – gleby bardzo lekkie i lekkie – silnie podatne na suszę] istnieje możliwość zgłaszania powstałych strat w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Lubelskiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 188 z dnia 16 lipca 2018 r. do szacowania strat  zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.
W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice lub w pokoju nr 6 pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach (określonych wyżej).
Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Gminy lub   ze strony internetowej UG lub LUW)  w terminie do 30 sierpnia 2019 r. ( do godz. 15.30 ) Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność, a rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 20 maja 2019 r.
W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019.
Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).
Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2019)
Dokumenty do pobrania:
- oświadczenie o stratach w uprawach...         
- oświadczenie o stratach w sadach i plantacjach wieloletnich...
- oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie...
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych...