Odpady przyjmowane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów

Uprzejmie informuję, że w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w m. Hostynne i Sahryń, przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne segregowane wytworzone w gospodarstwach domowych z następujących rodzajów:

 

• papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
• szkło i opakowania ze szkła,
• tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,
• metale i opakowania z metali,
• przeterminowane leki,
• chemikalia,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe (stare okna, meble)
• odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne i odpadowe materiały ceramiczne,
• opony.

ODPADY DOSTARCZANE NA PSZOK POWINNY BYĆ POSEGREGOWANE!

Odpady niesegregowane, zmieszane, szczelnie zawiązane w workach uniemożliwiających identyfikację odpadu nie będą przyjmowane. Odpady zmieszane należy wystawiać przedsiębiorcy odbierającemu odpady, zgodnie z harmonogramem odbioru obowiązującym w danej miejscowości.
Jednocześnie informuje się, że w punktach tych nie są przyjmowane odpady z działalności gospodarczej w tym rolniczej (np. folia po sianokiszonce, worki po nawozach, opakowania po środkach ochrony roślin). W przypadku dostarczenia takich odpadów na PSZOK osoba dostarczająca będzie zobowiązana przywieziony odpad zabrać.