Informacja dla hodowców świń z obszarów z ograniczeniami

W dniu 18.12.2018 r. została ogłoszona Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/2015 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.U.L.322 z 18.12.2018 r.).

W związku z powyższym na terenie gminy Werbkowice w powiecie hrubieszowskim wprowadzono obszar z ograniczeniami, na których obowiązują poniższe zakazy i nakazy:

1. Zakazuje się przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa na obszarze objętym ograniczeniami w odniesieniu do świń, które przebywały w tym gospodarstwie co najmniej 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia. Zamiar przemieszczenia świń do innego gospodarstwa lub przemieszczenia do rzeźni do natychmiastowego uboju musi być zgłoszony do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie. Świnie te przed przemieszczeniem muszą być poddane:

- badaniu laboratoryjnemu (krwi) w kierunku afrykańskiego pomoru świń, w przypadku ujemnego wyniku badania laboratoryjnego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie, po przeprowadzeniu analizy ryzyka może wydać pozwolenie na przemieszczenie świń lub w drodze decyzji administracyjnej odmówić zgody na przemieszczenie świń.

- Po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie świnie poddaje się badaniu klinicznemu w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń oraz wystawiane jest świadectwo zdrowia. Świadectwo musi być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świń z gospodarstwa. Świadectwo ważne jest 48 godzin.

Ubój świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny na terenie objętym ograniczeniami:

  • Zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hrubieszowie zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny musi być złożone nie później niż 24 godziny przed planowanym ubojem.

  • Ubojowi można poddać tylko te świnie, które znajdują się w tym gospodarstwie nie krócej niż 30 dni.

  • Przed ubojem urzędowy lekarz weterynarii musi przeprowadzić badanie przedubojowe świń na terenie gospodarstwa.

  • Po uboju świnie poddaje się badaniu poubojowemu (badanie w kierunku włośni).