Wójt Gminy Werbkowice otrzymał absolutorium za 2017 r.

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy Werbkowice wójt Lech Bojko otrzymał absolutorium za 2017 rok. Rada zatwierdziła również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Głosowanie nad uchwałą poprzedzone było odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, która jest organem nadzoru. RIO pozytywnie zaopiniowało przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy prawidłowej realizacji budżetu gminy przez wójta, czyli zgodnego z prawem wydatkowania publicznych pieniędzy. Jest to rodzaj kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium. Wynik głosowania wskazuje czy działania wójta są akceptowane przez radnych. W głosowaniu wzięło udział 14 obecnych podczas sesji radnych. Za udzieleniem absolutorium było 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.