Monitorowanie i nadzór nad uprawą tytoniu oraz produkcją i zbyciem surowca tytoniowego

W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

 

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Wnioski o wpis należy składać do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego, w przypadku województwa lubelskiego siedziba Oddziału Terenowego KOWR znajduje się w Lublinie przy ul. Karłowięza 4

Producent rolny, który w dniu 15 grudnia 2017 r. uprawiał tytoń, produkował lub zbywał surowiec tytoniowy, zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru w terminie do dnia 15 maia 2018 r. z informacjami o powierzchni uprawy i zawartych umowach zbycia za 2017 r.

W przypadku pytań tel. kontaktowy: 81 532 05 11 w. 511, 531, 514