Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

 

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:
- dzieci 7-letnie (urodzone w 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym;
- dzieci 6-letnie (urodzone w 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo ma opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu (dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową), biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji – Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych stanowiący Załącznik Nr 2 do do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

Rodzice/opiekunowie prawni pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych składają w szkole.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenia woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Komisja rekrutacyjna:
• przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
• podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/ opiekunowie prawni kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
• złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.


Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach.

Numery telefonów do szkół:
• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach: 846572603;
• Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i siedmiu wychowanków w Sahryniu: 846571213.

do pobrania:

• UCHWAŁA NR XXVIII/245/2017 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów – https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1154070;
• ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 – https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=208&p1=szczegoly&p2=1235138