Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Werbkowice na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

Na terenie Gminy Werbkowice wychowanie przedszkolne może być realizowane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie Gminy Werbkowice:
• dzieci 3-4-5-6-letnie (urodzone w latach 2015-2012), oraz
• dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2016 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza Gminą Werbkowice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli oddział przedszkolny będzie dysponował wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły/ przedszkola.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie -Terminy
postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola i oddziału przedszkolnego stanowiący Załącznik Nr 1 do do Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub punktów przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018):
• w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale przedszkolnym, do którego uczęszcza dziecko.

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane oddziały przedszkolne/punkty przedszkolne według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Oddział przedszkolny/punkt przedszkolny wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywany jest oddziałem przedszkolnym/punktem przedszkolnym pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie:
• pobierają wniosek w szkole/przedszkolu;
• wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole/przedszkolu w której mieści się oddział przedszkolny pierwszego wyboru.

Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na kolejność przyjęć.
Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej szkole wskazanej we wniosku.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
• żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
• zwrócić się do Wójta Gminy, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
• w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe;
• w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział przedszkolny/punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale NR XXVIII/244/2017 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice, liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły/ przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do przedszkola/szkoły.
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
• wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
• wnieść do dyrektora szkoły/przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego oraz wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego będą dostępne w szkole/przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice.

Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników szkoły i przedszkola

Numery telefonów do szkół i przedszkola:
• Szkoła Podstawowa im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i siedmiu wychowanków w Sahryniu: 846571213;
• Przedszkole Samorządowe „Bajka” w Werbkowicach: 846572037.

do pobrania:

• UCHWAŁA NR XXVIII/244/2017 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Werbkowice, liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów –https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1154068
• ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 – https://ugwerbkowice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=208&p1=szczegoly&p2=1235138.