Legitymacja dla osób niepełnosprawnych – nowy wzór i zasady przyznawania

1 sierpnia 2017 roku zmieniły się zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.
Zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej obowiązującej od 1 sierpnia 2017 roku:
1. Legitymację osoby niepełnosprawnej wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej, która przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz załącza jedno zdjęcie. Jeżeli osoba niepełnosprawna podsiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.
2. Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, z tym że okres ważności nie może być dłuższy niż:
- 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia),
- 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.
3. Za wydanie legitymacji nie pobiera się opłat. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 złotych.
4. Nowy wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność obowiązuje od 1 września 2017 roku.
5. Legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można składać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hrubieszowie ul. Ceglana 58/1.
Wszelkie informacje o legitymacji osoby niepełnosprawnej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www. mpips.gov.pl w zakładce Osoby niepełnosprawne.